Mali obiteljski hoteli nude gostima jedinstveno iskustvo

Kao i svih proteklih 12 godina u kojima Slobodna Dalmacija promovira male i obiteljske hotele kao bisere u našoj turističkoj smještajnoj ponudi, specifične i drugačije od svega ostalog što nudimo gostima, akcija “Adrian – izbor najboljeg malog i obiteljskog hotela” radi se u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom koja jednako prepoznaje i podržava taj vid naše smještajne ponude.

Jer, mali i obiteljski hoteli u mnogočemu su pioniri one hr­vatske turističke prepoznat­ljivosti kojom nas se razliku­je od uniformirane ponude za masovni turizam i logična na­dogradnja na obiteljski smje­štaj koji ima stoljetnu tradi­ciju u Dalmaciji. Stoga smo o promidžbi, sadašnjosti i bu­dućnosti, ali i važnosti te vr­ste smještaja u Hrvatskoj, raz­govarali s Kristjanom Stani­čićem, direktorom Glavnog ureda HTZ-a.

Koliko su mali i obitel­jski hoteli važni za turizam Hrvatske?

– Riječ je o smještaju koji zna­čajno pridonosi bogatstvu i raznolikosti ukupne smje­štajne ponude Hrvatske i se­gmentu za koji se može reći kako nudi najbolje od hotela s jedne stane te najbolje od obiteljskog smještaja s druge strane. U pravilu ih karakteri­zira specifičan pristup uređe­nju objekata, čime se razliku­ju od nerijetko impersonalno opremljenih velikih hotela, pružajući gostima osobno i jedinstveno iskustvo borav­ka u intimnijem i “toplijem” ambijentu. Uz direktan kon­takt s domaćinima, to je ono u perspektivi aktualnih tržiš­nih trendova što je vrlo traže­no i cijenjeno od turista koji žele upoznati kulturu destina­cije, mentalitet lokalnih ljudi i autentičnost podneblja u ko­jem borave.

Mali i obiteljski hoteli su vrlo važan dio Strategije razvoja turizma Hrvatske, pa je planirano njihovo značajno povećanje. Koliko ih sada ima i kolikim kapacitetima raspolažu?

Strukturu smještajne ponu­de Hrvatske pratimo kroz do­bro nam poznat sustav eVisi­tor, a u njemu je pod kategori­jom hoteli registriran ukupno 1151 objekt s više od 170 tisuća osnovnih kreveta. Od tog bro­ja registrirano je 738 hotela s manje od 50 kreveta. Iako su ti hoteli registrirani kao tr­govačka društva, teško je re­ći je li riječ o hotelima u obi­teljskom vlasništvu, odnosno hotelima kojima upravljaju obitelji, a što bi ih, u pravom smislu riječi, svrstavalo u ma­le obiteljske hotele. Neovisno o tome, riječ je o objektima koji raspolažu s oko 29 tisu­ća osnovnih kreveta. Dodaj­mo kako Nacionalna udruga obiteljskih i malih hotela pak broji 146 hotela i 66 visoko­kvalitetnih pansiona i agro­domaćinstva s područja cije­le Hrvatske u svom redovnom i pridruženom članstvu.

Oni pretežno rade cijelu godinu za razliku od velikih hotela koji zimi zatvaraju, kako im pomoći u poslovanju?

– S aspekta Hrvatske turi­stičke zajednice, pomoć i po­ticanje na uspješno cjelogo­dišnje poslovanje provodi se putem kvalitetne promoci­je ovog segmenta smještaja na ključnim emitivnim trži­štima te kroz dodjelu nepo­vratnih financijskih sredsta­va putem programa potpora koje za cilj imaju unaprjeđe­nje turističke ponude i sadr­žaja. Svakako valja izdvojiti i potpore Ministarstva tu­rizma koje također potiču subjekte na strateška ulaganja s ciljem zadržavanja i unaprjeđenja atraktivne i konkurentne tržišne pozi­cije što je osnovni preduvjet cjelogodišnjeg poslovanja.

Kako HTZ promovira taj smještaj koji je sve traženiji?

– Vezano za promotivne ak­tivnosti, HTZ je u suradnji s Nacionalnom udrugom obi­teljskih i malih hotela izra­dio katalog koji se distribu­ira u 120.000 primjeraka na jedanaest svjetskih jezika, a redovito financijski pomaže­mo i nastupe na sajmovima i radionicama diljem svijeta. Provodi se i čitav niz marke­tinških i PR aktivnosti koje za cilj imaju dodatno jačanje brenda ovog oblika smještaja na turističkom tržištu, kao i komunikacijskih aktivno­sti usmjerenih prema jača­nju turističkog prometa tije­kom predsezone i posezone, kada je malim i obiteljskim hotelima marketinška pot­pora najpotrebnija.

Mnogi mali hoteli su dio svjetskih lanaca sličnih objekata zbog visokih standarda. Je li to pravi put za privlačenje gostiju više platežne moći?

– Poslovanje pod međunarod­no prepoznatim i kvalitetnim brendovima, pripadnost mar­ketinškim alijansama ili kori­štenje međunarodno prizna­tih oznaka pridonosi većoj vidljivosti na tržištu, posebi­ce kada govorimo o gostima veće platežne moći koji traže provjerenu kvalitetu i garan­tiranu razinu usluge. Među­tim, postoji i čitav niz drugih aktivnosti i promotivnih ala­ta koji mogu doprinijeti u pri­vlačenju gostiju veće platežne moći, poput isticanja atrakci­ja, sadržaja i zanimljivosti de­stinacije u kojoj se objekt na­lazi, kreiranja zanimljive do­datne ponude i sadržaja koje objekt osigurava za svoje go­ste, kreiranje programa lojal­nosti i slično.

Mali hoteli su najčešće primjeri kvalitetnih uklap­anja u okoliš, “zelenog” poslovanja i vrhunske obnove baštine, mogu li na tome uz pomoć HTZ-a graditi svoju promociju?

– Mali obiteljski hoteli svoje promotivne strategije mogu kreirati i prilagođavati razli­čitim tržišnim nišama koje iskazuju interes za ovim se­gmentom ponude. Njihova osnovna prednost je što rela­tivno lako mogu proizvodno tematizirati turističku ponudute što pružaju usluge i ugođaje tijekom cijele godine koje veliki hoteli ne mogu. Kada se tome pridoda održivo poslovanje i ulaganja u inovativnoekološke projekte, dolazimo do ključnih segmenata koji mogu biti nositelji kvalitetne promocije i pozicioniranja ovog oblika smještaja na međunarodnim tržištima.

U malim obiteljskim hotelima najčešće su gosti kojima nije dovoljno sunce i more, traže doživljaj. No, često destinacijski sadržaji ne prate razinu kvalitete hotela?
– Vrijeme u kojem su gosti bili zadovoljni odlaskom na plažu radi kupanja i sunčanja je davna prošlost. Današnji trendovi nalažu da se gostu mora pružiti adekvatna vrijednost za novac i niz dodatnih sadržaja, pa tako smještajna ponuda, ali i ponuda na razini destinacije moraju biti smisleno kreirane, usklađene i tržišno atraktivne da bi privukle i zadržale goste.

‘Small&Friendly’

– Mali i obiteljski hoteli su smještaj koji hrvatskom turizmu daje dodanu vrijednost i komparativnu prednost na tržištu, a gostima nudi sada već
prepoznatljivu kvalitetu, odlično se nadovezujući na strateške ciljeve hrvatskog turizma u domeni produljenja sezone, odnosno cjelogodišnjeg turizma. Valja
naglasiti kako je segment malih i obiteljskih hotela prepoznat i zakonskim okvirom, pa tako Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima
ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli Ministarstva turizma omogućuje utvrđivanje posebnog standarda za hotele s oznakom „small&friendly“.