Mali obiteljski hoteli nude gostima jedinstveno iskustvo

Sorry, this entry is only available in Croatian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Kao i svih proteklih 12 godina u kojima Slobodna Dalmacija promovira male i obiteljske hotele kao bisere u našoj turističkoj smještajnoj ponudi, specifične i drugačije od svega ostalog što nudimo gostima, akcija “Adrian – izbor najboljeg malog i obiteljskog hotela” radi se u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom koja jednako prepoznaje i podržava taj vid naše smještajne ponude.

Jer, mali i obiteljski hoteli u mnogočemu su pioniri one hr­vatske turističke prepoznat­ljivosti kojom nas se razliku­je od uniformirane ponude za masovni turizam i logična na­dogradnja na obiteljski smje­štaj koji ima stoljetnu tradi­ciju u Dalmaciji. Stoga smo o promidžbi, sadašnjosti i bu­dućnosti, ali i važnosti te vr­ste smještaja u Hrvatskoj, raz­govarali s Kristjanom Stani­čićem, direktorom Glavnog ureda HTZ-a.

Koliko su mali i obitel­jski hoteli važni za turizam Hrvatske?

– Riječ je o smještaju koji zna­čajno pridonosi bogatstvu i raznolikosti ukupne smje­štajne ponude Hrvatske i se­gmentu za koji se može reći kako nudi najbolje od hotela s jedne stane te najbolje od obiteljskog smještaja s druge strane. U pravilu ih karakteri­zira specifičan pristup uređe­nju objekata, čime se razliku­ju od nerijetko impersonalno opremljenih velikih hotela, pružajući gostima osobno i jedinstveno iskustvo borav­ka u intimnijem i “toplijem” ambijentu. Uz direktan kon­takt s domaćinima, to je ono u perspektivi aktualnih tržiš­nih trendova što je vrlo traže­no i cijenjeno od turista koji žele upoznati kulturu destina­cije, mentalitet lokalnih ljudi i autentičnost podneblja u ko­jem borave.

Mali i obiteljski hoteli su vrlo važan dio Strategije razvoja turizma Hrvatske, pa je planirano njihovo značajno povećanje. Koliko ih sada ima i kolikim kapacitetima raspolažu?

Strukturu smještajne ponu­de Hrvatske pratimo kroz do­bro nam poznat sustav eVisi­tor, a u njemu je pod kategori­jom hoteli registriran ukupno 1151 objekt s više od 170 tisuća osnovnih kreveta. Od tog bro­ja registrirano je 738 hotela s manje od 50 kreveta. Iako su ti hoteli registrirani kao tr­govačka društva, teško je re­ći je li riječ o hotelima u obi­teljskom vlasništvu, odnosno hotelima kojima upravljaju obitelji, a što bi ih, u pravom smislu riječi, svrstavalo u ma­le obiteljske hotele. Neovisno o tome, riječ je o objektima koji raspolažu s oko 29 tisu­ća osnovnih kreveta. Dodaj­mo kako Nacionalna udruga obiteljskih i malih hotela pak broji 146 hotela i 66 visoko­kvalitetnih pansiona i agro­domaćinstva s područja cije­le Hrvatske u svom redovnom i pridruženom članstvu.

Oni pretežno rade cijelu godinu za razliku od velikih hotela koji zimi zatvaraju, kako im pomoći u poslovanju?

– S aspekta Hrvatske turi­stičke zajednice, pomoć i po­ticanje na uspješno cjelogo­dišnje poslovanje provodi se putem kvalitetne promoci­je ovog segmenta smještaja na ključnim emitivnim trži­štima te kroz dodjelu nepo­vratnih financijskih sredsta­va putem programa potpora koje za cilj imaju unaprjeđe­nje turističke ponude i sadr­žaja. Svakako valja izdvojiti i potpore Ministarstva tu­rizma koje također potiču subjekte na strateška ulaganja s ciljem zadržavanja i unaprjeđenja atraktivne i konkurentne tržišne pozi­cije što je osnovni preduvjet cjelogodišnjeg poslovanja.

Kako HTZ promovira taj smještaj koji je sve traženiji?

– Vezano za promotivne ak­tivnosti, HTZ je u suradnji s Nacionalnom udrugom obi­teljskih i malih hotela izra­dio katalog koji se distribu­ira u 120.000 primjeraka na jedanaest svjetskih jezika, a redovito financijski pomaže­mo i nastupe na sajmovima i radionicama diljem svijeta. Provodi se i čitav niz marke­tinških i PR aktivnosti koje za cilj imaju dodatno jačanje brenda ovog oblika smještaja na turističkom tržištu, kao i komunikacijskih aktivno­sti usmjerenih prema jača­nju turističkog prometa tije­kom predsezone i posezone, kada je malim i obiteljskim hotelima marketinška pot­pora najpotrebnija.

Mnogi mali hoteli su dio svjetskih lanaca sličnih objekata zbog visokih standarda. Je li to pravi put za privlačenje gostiju više platežne moći?

– Poslovanje pod međunarod­no prepoznatim i kvalitetnim brendovima, pripadnost mar­ketinškim alijansama ili kori­štenje međunarodno prizna­tih oznaka pridonosi većoj vidljivosti na tržištu, posebi­ce kada govorimo o gostima veće platežne moći koji traže provjerenu kvalitetu i garan­tiranu razinu usluge. Među­tim, postoji i čitav niz drugih aktivnosti i promotivnih ala­ta koji mogu doprinijeti u pri­vlačenju gostiju veće platežne moći, poput isticanja atrakci­ja, sadržaja i zanimljivosti de­stinacije u kojoj se objekt na­lazi, kreiranja zanimljive do­datne ponude i sadržaja koje objekt osigurava za svoje go­ste, kreiranje programa lojal­nosti i slično.

Mali hoteli su najčešće primjeri kvalitetnih uklap­anja u okoliš, “zelenog” poslovanja i vrhunske obnove baštine, mogu li na tome uz pomoć HTZ-a graditi svoju promociju?

– Mali obiteljski hoteli svoje promotivne strategije mogu kreirati i prilagođavati razli­čitim tržišnim nišama koje iskazuju interes za ovim se­gmentom ponude. Njihova osnovna prednost je što rela­tivno lako mogu proizvodno tematizirati turističku ponudute što pružaju usluge i ugođaje tijekom cijele godine koje veliki hoteli ne mogu. Kada se tome pridoda održivo poslovanje i ulaganja u inovativnoekološke projekte, dolazimo do ključnih segmenata koji mogu biti nositelji kvalitetne promocije i pozicioniranja ovog oblika smještaja na međunarodnim tržištima.

U malim obiteljskim hotelima najčešće su gosti kojima nije dovoljno sunce i more, traže doživljaj. No, često destinacijski sadržaji ne prate razinu kvalitete hotela?
– Vrijeme u kojem su gosti bili zadovoljni odlaskom na plažu radi kupanja i sunčanja je davna prošlost. Današnji trendovi nalažu da se gostu mora pružiti adekvatna vrijednost za novac i niz dodatnih sadržaja, pa tako smještajna ponuda, ali i ponuda na razini destinacije moraju biti smisleno kreirane, usklađene i tržišno atraktivne da bi privukle i zadržale goste.

‘Small&Friendly’

– Mali i obiteljski hoteli su smještaj koji hrvatskom turizmu daje dodanu vrijednost i komparativnu prednost na tržištu, a gostima nudi sada već
prepoznatljivu kvalitetu, odlično se nadovezujući na strateške ciljeve hrvatskog turizma u domeni produljenja sezone, odnosno cjelogodišnjeg turizma. Valja
naglasiti kako je segment malih i obiteljskih hotela prepoznat i zakonskim okvirom, pa tako Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima
ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli Ministarstva turizma omogućuje utvrđivanje posebnog standarda za hotele s oznakom „small&friendly“.